Treatmentprocedure • Зөвлөгөө авах хүсэлт гаргах

  KoreaHospital-ийн сайт нь БНСУ-ын бүх төрлийн эмнэлгийн эмчилгээ үйлчилгээг OneStopService- ээр нэг цэгээс хүргэж байна.

  Эмнэлгийн үйлчилгээг нэг цэгээс хүлээж авахын тулд та дараах үе шатлалыг дамжин зөвлөгөө авах хүсэлт гаргана уу.
  1.Манай үйлчилгээний төвд хандвал мэргэжлийн эрүүл мэндийн орчуулагч танд цаг тухайд зөвлөгөө өгөх болно.
  2.Мөн Facebook, Instagram, E-mail хаягаар дамжуулан бидэнтэй холбогдвол танд эелдэгээр зөвлөгөө өгөх болно.
  3.Үйлчлүүлэгчийн хүсч буй эмнэлэг болон эмч мэргэжилтэн байх тохиолдолд сонголтоо хийх боломжтой.
  4.Бид өөрсдийн сүлжээгээрээ дамжуулан үйлчлүүлэгчийг хүсч буй эмнэлэг болон эмч мэргэжилтэнтэй нь холбож өгч шинжилгээ, үзлэг, мэс заслын цаг захиалгыг аль болох түргэн хугацаанд хийхэд туслах болно.

 • Үзлэгийн цаг захиалга

  Үйлчлүүлэгчийн тавьсан хүсэлтийг судлаж үзээд аль болох үйлчлүүлэгчийн санал бодлыг тусган эмнэлгийн үзлэгийн цаг захиалга хийж өгөх үйлчилгээг үзүүлж байна.

  Чанартай үйлчилгээ авахын тулд үйлчлүүлэгч таны тодорхой мэдээлэл болон санал бодол маш чухал юм.
  1.Эмнэлгийн үзлэгийн цаг захиалга хэсгийг бөглөхдөө Шинж тэмдэг / гол зовиур хэсгийг маш нарийн тодорхой бөглөж өгөхийг хүсч байна.
  2.Үзлэгийн цагийг товлохдоо сайтар бодолцон үзэн бөглөж өгөхийг хүсч байна.
  3.Medical korea- гийн зүгээс үйлчлүүлэгчийн санал болон мэдээллийг нэмэлтээр асууж тодруулж болох тул таныг и-мэйл хаягаа тогтмол шалгаж байхыг хүсч байна.

 • Хилээр нэвтрэх

  Medical korea- гийн зүгээс үйлчлүүлэгчиддээ түргэн шууурхай эмнэлгийн үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор БНСУ-ын хилээр нэвтрэхтэй холбоотой төрөл бүрийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

  1. Medical korea- гийн зүгээс үйлчлүүлэгч танд Солонгос улсын хилээр нэвтрэхэд шаардлагатай бичиг баримтыг (эмчилгээ, үзлэг, визтэй холбоотой) хурдан хугацаанд бэлдэхэд туслах зорилгоор урьдчилан мэдэгдэх болно.
  2. Таныг БНСУ-ын хилээр нэвтрэхэд шаардлагатай тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна.
  3. Таны захиалга өгсөн эмнэлэг болон байрлах байрлуу (VIP буудал, зочид буудал, оффистел гэх мэт ) тосч аван хүргэж өгөх үйлчилгээ болон 1:1 орчуулгын үйлчилгээг үзүүлж байна.

 • Шинжилгээ болон эмчийн үзлэг

  Мedical korea – гийн зүгээс үйлчлүүлэгчдийнхээ шинжилгээ өгөх болох эмчлүүлэх хугацаандаа тав тухыг алдагдуулахгүйн тулд төрөл бүрийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

  1. Бид өөрсдийн сүлжээгээрээ дамжуулан үйлчлүүлэгчийг хүсч буй эмнэлэг болон эмч мэргэжилтэнтэй нь холбож өгч шинжилгээ, үзлэг, мэс заслын цаг захиалгыг аль болох түргэн хугацаанд хийхэд туслах болно.
  2. Эмч мэргэжилтнүүдтэй 100% ойлгоцоход туслах орчуулгын үйлчилгээ
  3. Эмчилгээний явцад өвчтнийг асрах үйлчилгээ
  4. Шинжилгээ болон эмчилгээ хийлгэх хугацаанд тав тухаар хангах үүднээс байрлах байр болон тосч авах үйлчилгээ

 • Эмнэлгийн үзлэгийн дараах тусламж үйлчилгээ

  Мedical korea –гийн зүгээс үйлчлүүлэгчдийнхээ эмчилгээний дараах бүрэн эдгэрэлтийг дэмжих зорилгоор үзлэгийн дараах тусламж үйлчилгээг үзүүлж байна.

  1. Мedical korea-гийн зүгээс эмчийн үзлэг болон мэс заслын дараах дамжуулахад хүндрэлтэй эм уух заавар болон анхаарах зүйлсийг нэгтгэн мэдээллэх үйлчилгээг үзүүлж байна.
  2. Мөн түүнчлэн үйлчлүүлэгч эх орондоо буцсаны дараа ч гэсэн биеийн байдлыг хариуцсан эмчид нь дамжуулан уламжлах цаашлаад дахин эмчилгээ хэрэгтэй болсон тохиолдолд ч гэсэн бүхий л төрлийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

회원로그인

회원가입사이트 정보

회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

공지사항

 • 게시물이 없습니다.

접속자집계

오늘
16
어제
94
최대
437
전체
58,703
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.